045 149 2311, 050 471 1021

Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Miten ja millä tavalla toteutetaan?


Hankkeen laajuus ja vaikutus ympäristöön?

Teollisuusratkaisut ja palvelut 

Uuden teollisen tuotannon tai kehittämiseen liittyville hankkeille tyypillistä on, että ne käynistyvät usein liian vähäisillä tiedoilla ja pääsevät etenemään liian pitkälle väärään suuntaan, ennen kuin huomataan tarvetta muuttaa tehtyä suunnitelmaa. Tämä näkökulma koskee niin pientä laitesuunnittelun muutosta, kuin suurempaa tehdastason suunnitteluhanketta. Riskit taloudellisiin ja tuotannollisiin vahinkoihin kasvaa, mitä suuremmasta hankkeesta on kysymys, jos pohjatyö on tehty huonosti.

Tarjoamme osaamisemme asiakkaan käyttöön mahdollistamaan ratkaisun löytymisen riittävän ajoissa niin, että edellä kuvattu tilanne voitaisiin eliminoida pois tai sen vaikutukset saada erittäin vähäisiksi.  

Tarkastelemme asiakkaan toimeksiantoa käytettävissä olevilla eri analyyseillä ja simulointimalleilla, jonka pohjalta käydään läpi edellytykset hankkeen jatkovaiheille. Tarkoitus on saada hyvissä ajoin tietoisuus hankkeen kannattavuudesta ja hyödyistä tulevaisuudessa. 

Tavoite on, että osaamisella mahdollistettaisiin asiakasta kehittämään toimintaansa ja löytämään kestäviä tulevaisuudessa hyödyttäviä ratkaisuja.

Kohteen määrittely

Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Hanke tai projekti käynnistyy yhteistyössä asiakkaan kanssa alkuvaiheen määrittelyllä ja rajauksilla. 

Tämä on yksi keskeisin vaihe, jossa luodaan perusta hankkeen kokonaisuudelle. Tämä vaihe keskittyy ratkaisemaan vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi ollaan toteuttamassa. 

Hyvin toteutettuna mahdollistaa seuraavien vaiheiden luontevan ja suoraviivaisen etenemisen.

Toiminnalliset  ja tekniset vaatimukset

Miten ja millä tavalla toteutetaan?

Alkuvaiheen määrittelyn ja teknisen tarkastelun jälkeen hanketta tarkastellaan toiminnalisten näkökulmien ja vaatimuksien kautta. 

Tämä myös sisältää yleensä erilaisia simulointeja ja tarkistuslaskelmia vahvistamaan määrittelyvaiheessa tehtyjä rajauksia. 

Tässä luodaan hankkeen esivaiheen layout-suunnitelmat.

Tulokset ja yhteenveto

Mitkä ovat vaikutukset ja mikä on kokonaisuuden laajuus?

Hankkeen täyttäessä määrittelyvaiheen ja toiminnalliset edellytykset, tuotetaan hankkeesta asiakkaan tarpeita huomoiden tarvittavat tekniset erittelyt, kustannusarviot ja tarkoituksen mukainen materiaali tuloksista.

Tuloksena syntyy aineisto päätöksen tekoa varten, joka on kohdennettu tuotannon henkilöstölle, operatiivisen toiminnan tai päätöksen teosta vastuussa oleville henkilöstölle.

Analyysimenetelmät ja simuloinnit

Eri analyysimenetelmien määritetään alkuvaiheen määrittelyille ja toiminnallisille vaatimukselle mitattavissa olevia numeerisia tuloksia, jotka perustuvat mekaniikan ja muiden lainalaisuuksien huomioon ottamiseen. Näitä tuloksia hyödynnetään uuden hankkeen tai kehitykseen liittyvän projektin eri vaiheissa. Projektissa tehdyt ratkaisut pohjautuvat analyysimenetelmien tuloksien pohjalle.

Käytännön esimerkkejä teollisuuden tuotannon ja kehittämisen ratkaisuista

Mitä ratkaisut voivat olla?

Ratkaisut voivat olla prosessin poikkeustilanteessa rakenteiden lujuuslaskennallinen todentaminen, tuotannollisten katkojen tai turvallisuuteen liittyvien riskien eliminoimiseksi tai

ne voivat olla ylipäätään, jonkin nykyisen toistuvan tuotannollisen prosessiongelman ratkaisu simulointimallien avulla tai

tuotannon volyymin kasvattamiseen tähtäävän kehityshankkeen määrittely jne.

Kysy lisää mahdollisuuksista!

Sivu päivitetty viimeksi 23.7.2018 / FP Solutions Oy