Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Miten ja millä tavalla toteutetaan?


Hankkeen laajuus ja vaikutus ympäristöön?

Teollisuusratkaisut ja palvelut 

Uusille hankkeille tyypillistä on, että ne käynnistyvät usein liian vähäisillä tiedoilla. Vähäinen panostaminen alkuvaiheen määrittelyihin johtaa usein tilanteeseen, jossa hanke etenee liian pitkään väärään suuntaan. Sen seurauksena korjaavien toimenpiteiden määrä kasvaa ja kustannukset sen mukana. Tämä näkökulma koskee niin pientä laitesuunnittelun muutosta, kuin suurempaa tehdastason suunnitteluhanketta. Riskit taloudellisiin ja tuotannollisiin vahinkoihin kasvaa, mitä suuremmasta hankkeesta on kysymys, jos pohjatyö on tehty huonosti.

Tarjoamme osaamisemme asiakkaan käyttöön mahdollistamaan ratkaisun löytymisen riittävän ajoissa niin, että edellä kuvattu tilanne voitaisiin eliminoida pois ja saadaan hallittua kokonaisuus kustannuksellisesti ja aikataulullisesti tavoitteiden asettamissa puitteissa.

Tarkastelemme asiakkaan toimeksiantoa käytettävissä olevilla tunnetuilla reunaehdoilla ja hyödyntäen eri teknisen laskennan ohjelmistoja ja välineitä. Näiden pohjalta käydään läpi edellytykset hankkeen jatkovaiheille. Tarkoitus on saada hyvissä ajoin tietoisuus hankkeen kannattavuudesta ja hyödyistä tulevaisuudessa. 

Tavoite on, että osaamisella mahdollistettaisiin asiakasta kehittämään toimintaansa ja löytämään kestäviä tulevaisuudessa hyödyttäviä ratkaisuja.

Kohteen määrittely S1

Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Hanke tai projekti käynnistyy yhteistyössä asiakkaan kanssa alkuvaiheen määrittelyllä ja rajauksilla. 

Tämä on yksi keskeisin vaihe, jossa luodaan perusta hankkeen kokonaisuudelle. Tämä vaihe keskittyy ratkaisemaan vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi ollaan toteuttamassa. 

Hyvin toteutettuna mahdollistaa seuraavien vaiheiden luontevan ja suoraviivaisen etenemisen.

vaihe 1. asiakkaan tarve saa numeeriset ja toiminnalliset reunaehdot. hankkeen ns. runko ja perusta saadaan lukittua.

Toiminnalliset  ja tekniset vaatimukset S2

Miten ja millä tavalla toteutetaan?

Alkuvaiheen määrittelyn ja teknisen tarkastelun jälkeen hanketta tarkastellaan toiminnalisten näkökulmien ja vaatimuksien kautta. 

Tämä myös sisältää yleensä erilaisia simulointeja ja tarkistuslaskelmia vahvistamaan määrittelyvaiheessa tehtyjä rajauksia. 

Tässä luodaan hankkeen esivaiheen layout-suunnitelmat.

vaihe 2. alkuvaiheen määrittelyt muodostuvat näkyviksi 3d-malleiksi ja layout-suunnitelmiksi.

Tulokset ja yhteenveto S3

Mitkä ovat vaikutukset ja mikä on kokonaisuuden laajuus?

Hankkeen täyttäessä määrittelyvaiheen ja toiminnalliset edellytykset, tuotetaan hankkeesta asiakkaan tarpeita huomoiden tarvittavat tekniset erittelyt, kustannusarviot ja tarkoituksen mukainen materiaali tuloksista.

Tuloksena syntyy aineisto päätöksen tekoa varten, joka on kohdennettu tuotannon henkilöstölle, operatiivisen toiminnan tai päätöksen teosta vastuussa oleville henkilöstölle.

Vaihe 3. tekniset suunnitelmat täydentyvät kustannusarviolla ja havainnollisella kohteen mukaisilla esityksillä.

Teollisuuspalvelut

Onko tarpeita kehittää ja muuttaa nykyistä tuotantoa, mutta ei ole riittävän hyvää käsitystä siitä, miten se tulisi tehdä?

Hallitse riskejä hyödyntämällä konsepti- ja esisuunnitteluvaiheeseen tarkoitettuja ratkaisuja. 

Tuotantosolut

Sisältää päälaiteiden vaatimuksien määrittelyn ja suunnittelun eri tasoilla.

Tuotantolinjat

Sisältää päälaiteiden vaatimuksien määrittelyn ja suunnittelun eri tasoilla.

Tuotantolaitokset

Sisältää päälaiteiden vaatimuksien määrittelyn ja suunnittelun eri tasoilla.

Laserkeilauspalvelu

Kattavasti kohteiden laserkeilausta mittatarkasti.

Tukipalvelut

Vähennä turhaa 3D-mallinnusta hyödyntämällä olemassa olevia ratkaisuja tehdasmallien uusiokäytössä.

3D-mallien konvertointi VR-laseille

Hyödynnä VR-mallien mahdollisuudet tilankäytön ja huoltotarpeiden näkökulmissa.

3D-mallien konvertointi referenssimalleiksi

Sisältää kattavan määrän eri ohjelmistoversioiden konvertointi mahdollisuuksia.

3D-tehdasmallien viipaloinnit ohjausmalliksi

Ajantasainen malli antaa hyvän ja tehokkaan pohjan suunnittelumallien hallintaan