045 149 2311, 050 471 1021

Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Miten ja millä tavalla toteutetaan?


Hankkeen laajuus ja vaikutus ympäristöön?

Teollisuusratkaisut ja palvelut 

Uusille hankkeille tyypillistä on, että ne käynnistyvät usein liian vähäisillä tiedoilla. Vähäinen panostaminen alkuvaiheen määrittelyihin johtaa tilanteeseen, jossa hanke pääsee etenemään liian pitkälle väärään suuntaan ennen korjausliikkeen tekoa. Tämä näkökulma koskee niin pientä laitesuunnittelun muutosta, kuin suurempaa tehdastason suunnitteluhanketta. Riskit taloudellisiin ja tuotannollisiin vahinkoihin kasvaa, mitä suuremmasta hankkeesta on kysymys, jos pohjatyö on tehty huonosti.

Tarjoamme osaamisemme asiakkaan käyttöön mahdollistamaan ratkaisun löytymisen riittävän ajoissa niin, että edellä kuvattu tilanne voitaisiin eliminoida pois ja saadaan hallittua kokonaisuus kustannuksellisesti ja aikataulullisesti tavoitteiden asettamissa puitteissa.

Tarkastelemme asiakkaan toimeksiantoa käytettävissä olevilla eri teknisen laskennan välineillä, jonka pohjalta käydään läpi edellytykset hankkeen jatkovaiheille. Tarkoitus on saada hyvissä ajoin tietoisuus hankkeen kannattavuudesta ja hyödyistä tulevaisuudessa. 

Tavoite on, että osaamisella mahdollistettaisiin asiakasta kehittämään toimintaansa ja löytämään kestäviä tulevaisuudessa hyödyttäviä ratkaisuja.

Kohteen määrittely

Mitä ja miksi ollaan toteuttamassa?

Hanke tai projekti käynnistyy yhteistyössä asiakkaan kanssa alkuvaiheen määrittelyllä ja rajauksilla. 

Tämä on yksi keskeisin vaihe, jossa luodaan perusta hankkeen kokonaisuudelle. Tämä vaihe keskittyy ratkaisemaan vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi ollaan toteuttamassa. 

Hyvin toteutettuna mahdollistaa seuraavien vaiheiden luontevan ja suoraviivaisen etenemisen.

vaihe 1. asiakkaan tarve saa numeeriset ja toiminnalliset reunaehdot. hankkeen ns. runko ja perusta saadaan lukittua.

Toiminnalliset  ja tekniset vaatimukset

Miten ja millä tavalla toteutetaan?

Alkuvaiheen määrittelyn ja teknisen tarkastelun jälkeen hanketta tarkastellaan toiminnalisten näkökulmien ja vaatimuksien kautta. 

Tämä myös sisältää yleensä erilaisia simulointeja ja tarkistuslaskelmia vahvistamaan määrittelyvaiheessa tehtyjä rajauksia. 

Tässä luodaan hankkeen esivaiheen layout-suunnitelmat.

vaihe 2. alkuvaiheen määrittelyt konretisoituvat näkyviksi 3d-malleiksi ja layout-suunnitelmiksi.

Tulokset ja yhteenveto

Mitkä ovat vaikutukset ja mikä on kokonaisuuden laajuus?

Hankkeen täyttäessä määrittelyvaiheen ja toiminnalliset edellytykset, tuotetaan hankkeesta asiakkaan tarpeita huomoiden tarvittavat tekniset erittelyt, kustannusarviot ja tarkoituksen mukainen materiaali tuloksista.

Tuloksena syntyy aineisto päätöksen tekoa varten, joka on kohdennettu tuotannon henkilöstölle, operatiivisen toiminnan tai päätöksen teosta vastuussa oleville henkilöstölle.

Vaihe 3. tekniset suunnitelmat täydentyvät kustannusarviolla ja havainnollisella kohteen mukaisilla esityksillä.

Vakiotuotteet

Tuotantosolut

Sisältää alle 5 päälaitteen kokonaisuudet suunnittelun eri tasoilla.

Tuotantolinjat

Sisältää päälaitteita 6-10 kappaletta suunnittelun eri tasoilla.

Tuotantolaitokset

Sisältää yli 10 päälaitteen kokonaisuudet suunnittelun eri tasoilla.

Lisäpalveluna pystymme tarjoamaan kilpailukykyisesti laserkeilaukset (laajat alueet) ja osa tasolla kappaleiden tarkat laser-keilaukset.