Tekninen laskenta

 

Mahdollistaa analyyttisen tavan arvioida ja ratkaista laitteen tai tuotantoon liittyvien toimintojen riippuvuuksia ja vaatimuksia.

 

Tekninen laskenta määrittää kohteen toiminnallisille vaatimuksille ymmärrettävissä olevat reunaehdot ja raja-arvot, joiden sisäpuolelle ajatellaan toiminnan rajoittuvan. Pienessä laitesuunnittelu kohteessa reunaehtojen ja rajoitteiden määrä on vähäinen, mutta tuotantotason kokonaisuudessa määrät voivat olla suuria ja monimutkaisia. Laskentatuloksia käytetään siten monessa eri suunnitteluvaiheessa, monella eri osa-alueella ja tasoilla. Nämä rajoitteet ja raja-arvot määrittävät kohteelle toiminnalliset tavoitteet sekä määrittävät lopulta syntyvän kustannustason.

 

Olemme kyenneet osoittamaan, että teknisen laskennan kautta on voitu mm. poistaa tuotannollisia tai ihmisen turvallisuuteen liittyviä uhkia sekä estää siten ihmisiin tai tuotantoon liittyvien riskien toteutuminen.

 

Tämän vuoksi teknisellä laskennalla on keskeinen rooli teollisuuskohteiden suunnittelussa ja kehitystyössä.

 

Alla muutamia esimerkkejä toteutuneista projekteista

CASE 1; Teollisuuden massavalmistukseen tarkoitetun valukappaleiden käsittelyyn liittyvän linjan laitemäärittely, kilpailutus ja hankinta yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Työ sisältänyt esisuunnitelman laadintaa, 3D-mallit, videot ja kustannusarviot.

CASE 2; Teknisesti vaativan ja kokoluokaltaan merkittävän PED:n alaisen prosessilaitteen tekninen laskenta  ja suunnittelu EN 13445-3 mukaan.

 

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset sekä PED:n vaatimuksen täyttävä lujuustekninen raportti.

CASE 3; Teollisuuden kappaletavaran käsittelylinjan laitemäärittely, kilpailutus ja hankinta yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Työ sisältänyt esisuunnitelman laadintaa, 3D-mallit, videot ja kustannusarviot.

CASE 4; Tuotantolinjan laitteen ja kantavan teräsrakenteen värähtelyanalyysi ja lujuustekninen väsymismitoitus yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.

CASE 5; Tuotantotilan kantavan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.

CASE 6; Teollisuuslinjan laitemäärittely, kilpailutus ja hankinta yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Toteutussuunnitelman tarkistus ja hyväksyntä.

CASE 7; Investointisuunnitelma kustannuslaskelmineen uuden teollisuuslaitoksen perustamiselle. 

 

Esisuunnitelma sisältä teknistä laskentaa, virtaus- ja laitekaavioratkaisut, päälaitteiden tekninen erittely layout-suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten 

yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 8; Toteutussuunnitelma uuden tuotantolinjan perustamiselle.

Esisuunnitelma sisältäen teknistä laskentaa, linjaratkaisuvalinnat, tekninen erittely layout-suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten

yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 9; Investointisuunnitelma vaarallisen kemikaalin varastosäiliölle.

 

Esisuunnitelma sisältäen tuotteen tekninen erittely layout suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 10; Putkisillan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan. 

 

Muutossuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 11; Tuotantotilan kantavan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 12; Nosturiradan palkin lujuustekninen mitoitus EUROKOODI standardin mukaan.

 

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 13; PED:n alaisten prosessisäiliöiden tekninen laskenta  ja suunnittelu EN 13445-3 mukaan.

 

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset sekä PED:n vaatimuksen täyttävä lujuustekninen raportti.

CASE 14; Teollisuuden työvälineen tekninen laskenta ja suunnittelu konedirektiivin 2006/49/EY vaatimuksien mukaan.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset sekä CE-merkintä vaatimuksen täyttävän teknisen rakennetiedoston laadinta tuotteen markkinoille saattamista varten.

CASE 15; Teollisuuden prosessilaitteen tekninen laskenta ja suunnittelu Eurokoodi-standardien mukaan.

 

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.





Ohjelmistot ja sovellukset



Käytämme ratkaisun hakuun, tekniseen laskentaan ja simulointeihin  eri ohjelmistovalmistajien tuotteita sekä räätälöityjä ohjelmistoja käyttötarkoituksen mukaisesti. 



etusivulle